[1]
N. . Hải Anh, Đoàn . Thị Huệ, và D. . Minh Tâm, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN NHÂN CÁCH Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.