[1]
P. . Thị Huệ và N. . Thị Thanh Tú, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN LOÉT DẠ DÀY TÁ TRÀNG CÓ HELOCOBACTER PYLORI ÂM TÍNH TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ ĐÔNG”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.