[1]
N. . Thị Huyền Trang, N. . Quang Trung, và H. . Mạnh Phương, “TỔNG QUAN ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT BỔ TRỢ TRƯỚC TRONG UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY HẠ HỌNG GIAI ĐOẠN TIẾN TRIỂN”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.