[1]
T. . Quang Huy, Đinh . Gia Huệ, Đỗ . Quang Tuyển, và T. . Việt Dũng, “CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID – 19 CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.