[1]
N. . Song Tú, H. . Nguyễn Phương Linh, và Đỗ . Thúy Lê, “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG VITAMIN D Ở TRẺ 11-14 TUỔI, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.