[1]
C. . Thị Thu và T. . Nguyễn Ngọc, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.