[1]
N. . Thị Hạnh Lam, N. . Văn Hướng, và N. . Hoài Bắc, “RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TÌNH DỤC Ở NGƯỜI BỆNH NAM GIỚI ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CÓ BIẾN CHỨNG THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.