[1]
N. . Văn Đăng, N. . Thị Thu Nhung, N. Thị Hằng, . L. . Văn Quảng, và T. . Văn Tờ, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HÓA XẠ TRỊ ĐỒNG THỜI SỬ DỤNG KỸ THUẬT VMAT UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.