[1]
N. . Thị Ái Vân, V. . Thy Cầm, và N. Văn Tuấn, “ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.