[1]
Đào . Thị Thiết và T. . Thị Kiều My, “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ XÉT NGHIỆM ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG VWF Ở BỆNH NHÂN VON WILLEBRAND TẠI VIỆN HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.