[1]
T. . Quang Bình, N. . Văn Tuận, và T. . Anh Tuấn, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA HÌNH ẢNH HỌC VÀ TIÊN LƯỢNG CỦA NHỒI MÁU NÃO HỆ ĐỘNG MẠCH THÂN NỀN”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.