[1]
T. . Thị Kiều My, H. . Thị Hà, N. . Hữu Trường, Đào . Thị Thiết, và B. . Quốc Khánh, “ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ ĐÔNG CẦM MÁU Ở THAI PHỤ LUPUS TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.