[1]
Đỗ . Ánh Dương, T. . Thị Giang, Đường . Thị Hồng Diệp, và H. . Mạnh Tuấn, “KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BÉO PHÌ”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.