[1]
Đặng . Diệu Linh, P. . Mạnh Thắng, T. . Thế Việt, và L. . Nguyễn Uyên Chi, “TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ TRONG NHIỄM TRÙNG CỔ SÂU DO CÁC LOÀI STREPTOCOCCUS”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.