[1]
P. . Nguyên Hoàng, N. . Quang Huy, N. . Chí Tâm, L. . Đăng Mạnh, và N. . Trung Kiên, “NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG TỬ VONG SỚM CỦA THANG PHÂN LOẠI MARSHALL VÀ ĐIỂM ROTTERDAM Ở BỆNH NHÂN CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO NẶNG”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.