[1]
Đoàn . Tiến Lưu và N. . Thị Hồng Nhung, “MỨC ĐỘ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SIÊU ÂM TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MỘT SỐ BẤT THƯỜNG SỌ NÃO CỦA THAI NHI”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.