[1]
. L. . Văn Hợp và C. . Thị Hạnh, “NHẬN XÉT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN MẮC BỆNH BỤI PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.