[1]
N. . Văn Đăng, N. . Thị Thu Nhung, N. . Thị Hằng, L. . Văn Quảng, và T. . Văn Tờ, “MÔ TẢ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG UNG THƯ KHOANG MIỆNG GIAI ĐOẠN III-IVA,B VÀ KIỂM CHUẨN KẾ HOẠCH XẠ TRỊ VMAT TẠI BỆNH VIỆN K”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.