[1]
T. . Văn Dũng, N. . Cảnh Bình, T. . Doãn Kỳ, P. . Minh Ngọc Quang, và Đinh . Thị Ngà, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG LOẠN SẢN VÀ UNG THƯ DẠ DÀY SỚM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẮT TÁCH HẠ NIÊM MẠC QUA NỘI SOI”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.