[1]
Đinh . Thị Huê, L. . Quang Toàn, và N. . Hoàng Thanh, “MỐI LIÊN QUAN GIỮA RÀO CẢN TỰ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VỚI KẾT QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.