[1]
N. . Lý Thịnh Trường và T. . Quang Vịnh, “HẸP KHÍ QUẢN BẨM SINH DO VÒNG SỤN KHÉP KÍN: KẾT QUẢ BAN ĐẦU PHẪU THUẬT TRƯỢT TẠO HÌNH KHÍ QUẢN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.