[1]
Thị Thu Hà B. . và V. . Minh Tuấn, “KẾT CỤC THAI KỲ CÁC TRƯỜNG HỢP THOÁT VỊ HOÀNH BẨM SINH ĐƠN THUẦN TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.