[1]
V. . Thị Diện, Đinh . Thị Thu Hương, L. . Đức Cường, và N. . Thị Thanh Trung, “THỰC TRẠNG SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI Ở CÔNG NHÂN MAY MẶC TỈNH THÁI BÌNH”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.