[1]
Đặng Phương Anh, P. . Thị Thu Thủy, và Đỗ . Tấn, “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA QUANG ĐÔNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BẰNG LASER VI XUNG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.