[1]
N. . Ngọc Vĩnh Yên, N. . Quý Châu, và V. . Văn Giáp, “MÔ HÌNH ACCEPT – HƯỚNG ĐI MỚI TRONG DỰ BÁO ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.