[1]
T. . Thanh Lê, Đỗ . Ngọc Sơn, và L. . Quốc Chính, “HIỆU QUẢ CỦA THỞ OXY LÀM ẨM DÒNG CAO QUA CANUYN MŨI TRÊN BỆNH NHÂN ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.