[1]
T. . Quang Huy, Đinh . Gia Huệ, N. . Thanh Hải, Đỗ . Quang Tuyển, và T. . Việt Dũng, “NĂNG LỰC ĐIỀU DƯỠNG ĐÁP ỨNG ĐẠI DỊCH COVID–19 TẠI CÁC TUYẾN BỆNH VIỆN KHU VỰC MIỀN BẮC VIỆT NAM NĂM 2021”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.