[1]
N. Song Tú, N. . Hồng Trường, và H. . Văn Phương, “MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG THIẾU KẼM Ở HỌC SINH TRƯỜNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TẠI MỘT TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.