[1]
L. . Thị Hằng và N. . Thị Phương Thủy, “LOÃNG XƯƠNG NGUYÊN PHÁT Ở PHỤ NỮ SAU MÃN KINH”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.