[1]
N. . Văn Tuận và N. . Văn Sỹ, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA PHỔ BỆNH VIÊM TỦY THỊ THẦN KINH”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.