[1]
N. . Thành Chơn, “CẮT XƯƠNG CHỈNH TRỤC ĐẦU TRÊN XƯƠNG CHÀY ĐIỀU TRỊ THOÁI HÓA VẸO TRONG KHỚP GỐI”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.