[1]
N. . Thanh Hà Tuấn, “NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ANDROGEN CỦA CHẾ PHẨM FERTIL PRO FOR MEN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.