[1]
V. . Thị Dung và H. . Đình Âu, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ NIỆU ĐẠO NỮ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP TIỂU TIỆN KHÔNG TỰ CHỦ KHI GẮNG SỨC”, VMJ, vol 520, số p.h 1A, tháng 12 2022.