[1]
H. L. . Nguyễn, V. D. . Nguyễn, X. P. . Trần, và V. K. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT U HỖN HỢP TUYẾN NƯỚC BỌT MANG TAI CÓ BẢO TỒN THẦN KINH MẶT”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.