[1]
X. H. . Nguyễn và T. T. G. . Nguyễn, “KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM THEO PHÂN LOẠI POSEIDON TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.