[1]
Đình H. . Trần và T. H. . Ngô, “KẾT QUẢ GHÉP DA ĐẦU MẢNH MỎNG TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG BỎNG SÂU Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN BỎNG QUỐC GIA LÊ HỮU TRÁC”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.