[1]
T. T. H. . Nguyễn, T. H. . Vũ, và H. N. . Đỗ, “KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U LYMPHO KHÔNG HODGKIN TẠI ĐƯỜNG TIÊU HÓA”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.