[1]
B. N. . Cao và T. M. P. Phạm, “ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CỦA BỆNH NẤM THÂN TẠI BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.