[1]
K. S. . Trần, H. T. . Ngô, Đặng Đăng K. . Trần, và T. D. . Nguyễn, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BLOCK NHĨ THẤT CAO ĐỘ BẰNG ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.