[1]
T. H. . Vũ, “NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MRNA CỦA GEN SPAG8 Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.