[1]
T. T. L. . Nguyễn, T. H. . Hoàng, V. H. . Ma, V. T. . Hà, và H. V. . Nguyễn, “TÌNH HÌNH KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIÊN HUYÊN AN BIÊN VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 NĂM 2018, 2019 VÀ 2020”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.