[1]
Đức T. Đỗ, N. T. . Phạm, C. T. . Đinh, M. A. . Trần, T. N. Nguyễn, và Đức T. . Nguyễn, “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO TRONG BA NGÀY ĐẦU BỊ BỆNH”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.