[1]
H. K. . Phạm, Q. H. . Dương, Q. D. . Nguyễn, T. H. T. Trần, và V. K. . Vũ, “NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.