[1]
N. L. . Lê và V. V. . Trần, “NGHIÊN CỨU INVITRO ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA NANO BERBERINE LÊN NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.