[1]
T. . Đỗ, C. N. . Vũ, và Đình N. . Nguyễn, “MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO-IOL KẾT HỢP MỞ GÓC TIỀN PHÒNG ÁP DỤNG CÔNG THỨC BARRETT UNIVERSAL II”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.