[1]
T. T. . Trần và T. D. . Phan, “HIỆU QUẢ CẢI THIỆN THỊ LỰC SAU ĐẶT THỂ THỦY TINH NHÂN TẠO PANOPTIX”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.