[1]
T. Đức . Lê và T. D. . Phạm, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỐNG THÊM VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHÁC ĐỒ PACLITAXEL TRONG UNG THƯ VÚ TÁI PHÁT DI CĂN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.