[1]
V. T. . Trình, V. H. . Nguyễn, V. P. . Nguyễn, T. T. . Nguyễn, và V. C. . Lê, “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM NGÓN MỘT BÀN TAY BẰNG VẠT LIÊN CỐT MU TAY THỨ NHẤT”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.