[1]
Đình Âu Hoàng và V. N. . Doãn, “VAI TRÒ CỦA SIÊU ÂM TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ U XƠ TỬ CUNG TRƯỚC ĐIỀU TRỊ”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.