[1]
Q. B. . Nguyễn và T. V. . Khổng, “NHẬN XÉT CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI CON SO ĐỦ THÁNG TẠI BỆNH VIỆN 19-8 BỘ CÔNG AN”, VMJ, vol 524, số p.h 1A, tháng 3 2023.